#byweichbywydgorau

BYDDWCH YN IACH
BYDDWCH YN GRYF
A
THEIMLWCH YN ANHYGOEL

yng Nghanolfannau Hamdden MonLife

Cyflawnwch eich nodau iechyd a ffitrwydd gyda MonLife!

WELCOME TO

#liveyourbestlife

BE HEALTHY
BE STRONG
and
FEEL AMAZING

at MonLife Leisure Centres

Achieve your health and fitness goals with MonLife!

FFONIWCH NI NAWR / CALL US NOW
TREFNWCH YMWELIAD / ARRANGE A VISIT
CYFLAWNWCH EICH NODAU / ACHIEVE YOUR GOALS

 

EIN TAITH FFITRWYDD NEWYDD I AELODAU

Our new fitness member journey

Dewch i fanteisio ar ein taith ffitrwydd ffantastig i aelodau er mwyn eich helpu i elwa o’r mwyaf o’ch sesiynau cadw’n heini a datblygu rhaglenni sydd yn llwyddo i chi.

Take advantage of our fantastic member journey to help you get the most out of your workouts and
develop programmes that work for you.

1. Yn Eich Deall Chi a’r Sesiwn Gyntaf

(60 mun)

Byddwn yn treulio’r sesiwn gyntaf yn dysgu amdanoch chi a’r hyn yr ydych am ei gyflawni. Byddwn yn eich arwain ar eich sesiwn gyntaf o ran cadw’n heini a’n helpu i gadarnhau pa gyfarpar sydd yn fwyaf addas i chi.

1. All About You & Your First Workout

(60mins approximately)

We’ll spend your first session learning all about you and what you want to achieve. We’ll take you on your first workout and help find out what equipment works best for you.

2. Yr Ail Sesiwn

(o fewn 7 diwrnod – 30 mun)

Dysgwch mwy o ymarferion cadw’n heini, a chael mwy o gyngor a chefnogaeth gan eich hyfforddwr yn dilyn eich sesiwn gyntaf.

2. Second Workout

(within 7 days – 30 mins)

Learn more exercises, gain further advice and support from your instructor after your first workout

3. Rhaglen

(o fewn 14 diwrnod  – 60 mun)

Ewch drwy eich rhaglen gyda’n hyfforddwyr ffitrwydd er mwyn diffinio eich amcanion a’ch hoff ymarferion cadw’n heini.

3. Programme

(within 14 days – 60 mins)

Go through your programme with our fitness instructors to define your goals and exercise preferences.

4. Adolygu’r Rhaglen

(ar ôl bob 6 wythnos  – 60 mun)

Bydd pob rhaglen yn dod i ben ar ôl 6 wythnos. Byddwch wedyn yn medru ail-osod eich amcanion a datblygu rhaglen newydd.

4. Programme Review

(after every 6 weeks – 60 mins)

Each programme will expire after 6 week.  You can then reset your goals compared to your baseline and develop a new programme.

Cwblhewch eich manylion isod os hoffech i ni gysylltu â chi gyda mwy o wybodaeth am ein Dewisiadau Aelodaeth a’n Taith Aelod.

Complete your details below if you would like us to contact you with more information about our Membership Options and Member Journey.

Enw: (gofynnol) / Name: (required)

E-bost: (gofynnol) / Email: (required)

Ffôn: (gofynnol) / Telephone: (required)

Dewiswch eich safle dewisol: (gofynnol) / Please select your preferred site: (required)

Sut glywsoch chi am y cynnig hwn? (gofynnol) / How did you hear about this offer? (required)

Os arall, nodwch: / If other please specify:

Drwy lenwi'r ffurflen hon, rydych chi'n rhoi caniatâd i ni gysylltu â chi dros y ffôn neu e-bost gyda gwybodaeth am y cynnig hwn. Rydym yn cymryd eich preifatrwydd o ddifrif ac ni fyddwn ond yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol i roi'r cynhyrchion a'r gwasanaethau yr ydych wedi gofyn amdanynt i chi. Fodd bynnag, o bryd i'w gilydd, hoffem gysylltu â chi gyda manylion am gynigion a gwasanaethau eraill a ddarparwn. Nodwch isod y dull y byddai'n well gennych gysylltu â chi isod:
By filling in this form you consent to us contacting you by telephone or email with information about this offer. We take your privacy seriously and will only use your personal information to provide you with the products and services you have requested from us. However, from time to time we would like to contact you with details of other offers and services we provide. Please indicate below the method in which you would prefer to be contacted:
Dewiswch / Please selectE-bost / EmailSMSE-bost / Email & SMSPeidiwch â chysylltu â mi am unrhyw gynigion yn y dyfodol / Do not contact me about any future offers


Cysylltwch â ni am raglen bersonol wych a gynlluniwyd er mwyn i chi fanteisio i’r eithaf ar eich sesiynau ymarfer.

Contact us for an amazing personalized programme designed to make the most out of your workouts.

 

#byweichbywydgorau 

#liveyourbestlife

 

Dewch draw i gael gweld ein cyfleusterau gwych. Gallwn drefnu taith tywys yn unrhyw un o’n canolfannau lle gallwn esbonio opsiynau aelodaeth, dangos y cyfleusterau helaeth sydd gennym ac ateb unrhyw gwestiynau a all fod gennych.

I drefnu amser cyfleus i’ch hunan rhowch eich manylion yma a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi yn y dyfodol agos.


Why not come and have a tour of our amazing facilities?  We can arrange for a guided tour of any of our centres where we can explain membership options, show you the extensive facilities on offer and answer any questions you may have.

To arrange a convenient time for yourself please complete your details here and a member of our team will be in touch shortly

Enw: (gofynnol) / Name: (required)

E-bost: (gofynnol) / Email: (required)

Ffôn: (gofynnol) / Telephone: (required)

Dewiswch eich safle dewisol: (gofynnol) / Please select your preferred site: (required)

Drwy lenwi'r ffurflen hon, rydych chi'n rhoi caniatâd i ni gysylltu â chi dros y ffôn neu e-bost gyda gwybodaeth am y cynnig hwn. Rydym yn cymryd eich preifatrwydd o ddifrif ac ni fyddwn ond yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol i roi'r cynhyrchion a'r gwasanaethau yr ydych wedi gofyn amdanynt i chi. Fodd bynnag, o bryd i'w gilydd, hoffem gysylltu â chi gyda manylion am gynigion a gwasanaethau eraill a ddarparwn. Nodwch isod y dull y byddai'n well gennych gysylltu â chi isod:
By filling in this form you consent to us contacting you by telephone or email with information about this offer. We take your privacy seriously and will only use your personal information to provide you with the products and services you have requested from us. However, from time to time we would like to contact you with details of other offers and services we provide. Please indicate below the method in which you would prefer to be contacted:
Dewiswch / Please selectE-bost / EmailSMSE-bost / Email & SMSPeidiwch â chysylltu â mi am unrhyw gynigion yn y dyfodol / Do not contact me about any future offers

FFONIWCH EICH CANOLFAN AGOSAF NAWR I GAEL MWY O WYBODAETH AR EIN DEWISIADAU AELODAETH GWYCH

FFONIWCH Trefynwy: 01600 775135

FFONIWCH Y Fenni: 01873 735360

FFONIWCH Cas-gwent: 01291 635745

FFONIWCH Cil-y-coed: 01291 426850

CALL YOUR NEAREST NOW FOR MORE INFORMATION ON OUR AMAZING MEMBERSHIP OPTIONS

CALL Monmouth: 01600 775135

CALL Abergavenny: 01873 735360

CALL Chepstow: 01291 635745

CALL Caldicot: 01291 426850